List/Grid

Tag Archives: 72/2000/NĐ-CP

Thông tư số 01/2009/TT-BVHTTDL ngày 22/01/2009

Thông tư số 01/2009/TT-BVHTTDL ngày 22/01/2009

Thông tư số 01/2009/TT-BVHTTDL ngày 22/01/2009 của Bộ VH-TT&DL. Hướng dẫn hoạt động triển lãm văn hoá, nghệ thuật tại Việt Nam và đưa triển lãm văn hoá, nghệ thuật của Việt Nam ra Nước Ngoài quy định tại Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ,  ban hành quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng và Nghị định số 72/2000/NĐ-CP  ngày 05/12/2000 của Chính phủ quy định về công bố, phổ biến tác phẩm ra Nước ngoài.

Nghị định số 72/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 72/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 72/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 05 tháng 12 năm 2000 Về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài