List/Grid

Tag Archives: 72/1999/NĐ-CP

Nghị định số 72/1999/NĐ-CP ngày 18-08-1999

Nghị định số 72/1999/NĐ-CP ngày 18-08-1999

Nghị định số 72/1999/NĐ-CP ngày 18-08-1999 của Chính phủ Quy định Điều chỉnh Địa giới Hành chính, mở rộng thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc