List/Grid

Tag Archives: 71/2009/TT- BNNPTNT

Thông tư 71/2009/TT- BNNPTNT ngày 10/11/2009

Thông tư 71/2009/TT- BNNPTNT ngày 10/11/2009

Thông tư 71/2009/TT- BNNPTNT ngày 10/11/2009 ban hành danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam.