List/Grid

Tag Archives: 71/2009/NĐ-CP

Thông tư số 10/2010/TT-BVHTTDL ngày 09/9/2010

Thông tư số 10/2010/TT-BVHTTDL ngày 09/9/2010

Thông tư số 10/2010/TT-BVHTTDL ngày 09/9/2010 của  Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quy định chi tiết điều 20 Nghị định số 71/2009/NĐ-CP ngày 28/8/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nghị định số 71/2009/NĐ-CP ngày 28/08/2009

Nghị định số 71/2009/NĐ-CP ngày 28/08/2009

Nghị định số 71/2009/NĐ-CP ngày 28/08/2009 do Chính Phủ ban hành về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch.