List/Grid

Tag Archives: 71/2000/NĐ-CP

Nghị định số 71/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 71/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 71/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 23 tháng 11 năm 2000 Quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu