List/Grid

Tag Archives: 69/2000/NĐ-CP

Nghị định số 69/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 69/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 69/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 20 tháng 11 năm 2000 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 09/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 1996 Về chế độ quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh