List/Grid

Tag Archives: 68/2009/TT-BTC

Thông tư số 68/2009/TT-BTC ngày 03/04/2009

Thông tư số 68/2009/TT-BTC ngày 03/04/2009

Thông tư số 68/2009/TT-BTC ngày 03/04/2009 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi mã số và mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với nhóm 03.06 và nhóm 03.07 trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.