List/Grid

Tag Archives: 68/2009/NĐ-CP

Nghị định số 68/2009/NĐ-CP ngày 06/08/2009

Nghị định số 68/2009/NĐ-CP ngày 06/08/2009

Nghị định số 68/2009/NĐ-CP ngày 06/08/2009 do Thủ tướng Chính Phủ ban hành sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.