List/Grid

Tag Archives: 68/2006/NĐ-CP

Nghị định số 68/2006/NĐ-CP ngày 18/07/2006

Nghị định số 68/2006/NĐ-CP ngày 18/07/2006

Nghị định số 68/2006/NĐ-CP ngày 18/07/2006 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.