List/Grid

Tag Archives: 68/2000/NĐ-CP

Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 17 tháng 11 năm 2000 Về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp