List/Grid

Tag Archives: 67/2007/NĐ-CP

Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/08/2010

Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/08/2010

Thông tư số 24 /2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/08/2010 do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội- Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/04/2004 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

Thông tư số 26/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/11/2008

Thông tư số 26/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/11/2008

Thông tư số 26/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/11/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số Điểm của Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/07/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/04/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng Bảo trợ Xã hội.