List/Grid

Tag Archives: 67/2006/NĐ-CP

Nghị định số 67/2006/NĐ-CP ngày 11/07/2006

Nghị định số 67/2006/NĐ-CP ngày 11/07/2006

Nghị định số 67/2006/NĐ-CP ngày 11/07/2006 do Chính phủ ban hành hướng dẫn việc áp dụng Luật phá sản đối với doanh nghiệp đặc biệt và tổ chức, hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản.