List/Grid

Tag Archives: 64/1999/NĐ-CP. thành phố Long Xuyên

Nghị định số 64/1999/NĐ-CP ngày 02-08-1999

Nghị định số 64/1999/NĐ-CP ngày 02-08-1999

Nghị định số 64/1999/NĐ-CP ngày 02-08-1999 của Chính phủ quy định thành lập một số phường thuộc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang