List/Grid

Tag Archives: 62/2008/NĐ-CP

Nghị định số 62/2008/NĐ-CP ngày 12/05/2008

Nghị định số 62/2008/NĐ-CP ngày 12/05/2008

Nghị định số 62/2008/NĐ-CP ngày 12/05/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện khoa học và công nghệ Việt Nam. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan sự nghiệp thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ theo các hướng trọng điểm của Nhà nước nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quản lý khoa học, công nghệ và xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao cho đất nước theo quy định của pháp luật.