List/Grid

Tag Archives: 62/2002/ND-CP

Nghị định số 62/2002/NĐ-CP

Nghị định số 62/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 62/2002/ND-CP ngày 14 tháng 6 năm 2002 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 67/1999/ND-CP ngày 07 tháng 8 năm 1999 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại, tố cáo.