List/Grid

Tag Archives: 61/2000/NĐ-CP

Nghị định số 61/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 61/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 61/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 30 tháng 10 năm 2000 Quy định việc thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo