List/Grid

Tag Archives: 60/2010/TT-BTC

Thông tư số 60/2010/TT-BTC ngày 20/04/2010

Thông tư số 60/2010/TT-BTC ngày 20/04/2010

Thông tư số 60/2010/TT-BTC ngày 20/04/2010 của Bộ Tài Chính ban hành quy định sửa đổi, bổ sung Thông tư số 53/2007/TT-BTC ngày 21/5/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.