List/Grid

Tag Archives: 60/2003/NĐ-CP

Thông tư số 46/2010/TT-BTC, ngày 08/04/2010

Thông tư số 46/2010/TT-BTC, ngày 08/04/2010

Thông tÆ° số 46/2010/TT-BTC, ngày 08/04/2010 do Bá»™ Tài Chính ban hành quy định quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tÆ° cho các dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng công trình hạ tầng kinh tế – xã há»™i của các huyện nghèo thá»±c hiện nghị quyết số 30A/2008/NQ-CP ngày 22/12/2008 của chính phủ về chÆ°Æ¡ng trình há»— trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối vá»›i 61 huyện nghèo.