List/Grid

Tag Archives: 60/2002/nđ-cp

Nghị định số 60/2002/NĐ-CP

Nghị định số 60/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 60/2002/nđ-cp ngày 06 tháng 6 năm 2002 quy định về việc xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu theo nguyên tắc của hiệp định thực hiện điều 7 hiệp định chung.