List/Grid

Tag Archives: 60/1999/NĐ-CP

Nghị định số 60/1999/NĐ-CP ngày 24-07-1999

Nghị định số 60/1999/NĐ-CP ngày 24-07-1999

Nghị định số 60/1999/NĐ-CP ngày 24-07-1999 của Chính phủ quy định Điều chỉnh Địa giới Hành chính và chia các huyện Mỹ Văn và Châu Giang, tỉnh Hưng Yên