List/Grid

Tag Archives: 59/2010/NĐ-CP

Nghị định số 59/2010/NĐ-CP ngày 02/06/2010

Nghị định số 59/2010/NĐ-CP ngày 02/06/2010

Nghị định số 59/2010/NĐ-CP ngày 02/06/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ, chính sách đối với sĩ quan hạ sĩ quan công an nhân dân nghỉ hưu, hy sinh, từ trần quy định tại nghị định số 43/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2007 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật công an nhân dân.