List/Grid

Tag Archives: 59/2009/NĐ-CP

Thông tư 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010

Thông tư 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010

Thông tư 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy định hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi giấy phép, điều lệ của ngân hàng thương mại

Thông tư 09/2010/TT-NHNN ngày 26/03/2010

Thông tư 09/2010/TT-NHNN ngày 26/03/2010

Thông tư 09/2010/TT-NHNN ngày 26/03/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần.

Thông tư số 09/2010/TT-NHNN ngày 26/03/2010

Thông tư số 09/2010/TT-NHNN ngày 26/03/2010

Thông tư 09/2010/TT-NHNN ngày 26/03/2010 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy định về việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần.

Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009

Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009

Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009 do Thủ tướng Chính Phủ ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Thương mại.