List/Grid

Tag Archives: 59/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND ngày 04/07/2008

Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND ngày 04/07/2008

Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 07 năm 2008 Ủy Ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy chế làm việc của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố.