List/Grid

Tag Archives: 58/2010/NĐ-CP

Thông tư số 96/2010/TT-BQP ngày 19/07/2010

Thông tư số 96/2010/TT-BQP ngày 19/07/2010

Thông tư số 96/2010/TT-BQP ngày 19/07/2010 của Bộ Quốc Phòng quy định việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ.

Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/06/2010

Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/06/2010

Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/06/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật dân quân tự vệ.