List/Grid

Tag Archives: 58/1998/NQ-UBTVQH10

Nghị định số 25/1999/NĐ-CP ngày 19-04-1999

Nghị định số 25/1999/NĐ-CP ngày 19-04-1999

Nghị định số 25/1999/NĐ-CP ngày 19-04-1999 của Chính phủ. Hướng dẫn phương thức trả nhà ở, giá cho thuê nhà ở khi chưa trả lại nhà và thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà ở được quy định tại Nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20/08/1998 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/07/1991