List/Grid

Tag Archives: 58 /2002/NĐ-CP

Nghị định số 58/2002/NĐ-CP

Nghị định số 58/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 58/2002/nđ-cp ngày 03 tháng 6 năm 2002 ban hành điều lệ bảo vệ thực vật, điều lệ kiểm dịch thực vật và điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật.