List/Grid

Tag Archives: 57/NQ-CP

Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTaThông tư 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônNT ngày 06/4/2011

Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTaThông tư 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônNT ngày 06/4/2011

Thông tư 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.