List/Grid

Tag Archives: 579/QĐ-TTg

Thông tư 05/2010/TT-NHNN ngày 12/02/2010

Thông tư 05/2010/TT-NHNN ngày 12/02/2010

Thông tư 05/2010/TT-NHNN ngày 12/02/2010 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi một số điều của thông tư số 14/2009/tt-nhnn ngày 16 tháng 7 năm 2009 quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác tại ngân hàng chính sách xã hội.