List/Grid

Tag Archives: 57/2010/TT-BNNPTNT

Thông tư số 57/2010/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2010

Thông tư số 57/2010/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2010

Thông tư số 57/2010/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành định mức nhập, xuất, bảo quản giống lúa, giống ngô dự trữ Nhà nước do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý.