List/Grid

Tag Archives: 57/2010/NĐ-CP

Nghị định số 57/2010/NĐ-CP ngày 25/05/2010

Nghị định số 57/2010/NĐ-CP ngày 25/05/2010

Nghị định số 57/2010/NĐ-CP ngày 25/05/2010 quy định chi tiết và hứơng dẫn thi hành pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển.