List/Grid

Tag Archives: 56/2009/TT- BNNPTNT

Thông tư 56/2009/TT- BNNPTNT ngày  07/09/2009

Thông tư 56/2009/TT- BNNPTNT ngày 07/09/2009

Thông tư 56/2009/TT- BNNPTNT ngày 07/09/2009 kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản trước khi đưa ra thị trường.