List/Grid

Tag Archives: 56/2004/NĐ-CP

Nghị định số 56/2004/NĐ-CP ngày 18-02-2004

Nghị định số 56/2004/NĐ-CP ngày 18-02-2004

Nghị định số 56/2004/NĐ-CP ngày 18-02-2004 của Chính phủ quy định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2004 – 2009