List/Grid

Tag Archives: 55/2009/TT-BTC

Thông tư số 55/2009/TT-BTC ngày 20/03/2009

Thông tư số 55/2009/TT-BTC ngày 20/03/2009

Thông tư số 55/2009/TT-BTC ngày 20/03/2009 của Bộ Tài Chính ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư số 101/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường thủy nội địa.