List/Grid

Tag Archives: 55/2000/NĐ-CP

Nghị định số 55 /2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 55 /2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 55 /2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 11 tháng 10 năm 2000 sửa đổi một số điều của Nghị định số 104/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam