List/Grid

Tag Archives: 54/2010/NĐ-CP

Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21/05/2010

Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21/05/2010

Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21/05/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện ảnh số 62/2006/QH11 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật điện ảnh số 31/2009/QH12.