List/Grid

Tag Archives: 53/2009/TT-BTC

Thông tư số 54/2009/TT-BTC ngày 18/03/2009

Thông tư số 54/2009/TT-BTC ngày 18/03/2009

Thông tư số 54/2009/TT-BTC ngày 18/03/2009 của Bộ Tài Chính ban hành hướng dẫn lập, sử dụng và quản lý Quỹ tích luỹ trả nợ Nước ngoài.

Thông tư số 53/2009/TT-BTC ngày 18/03/2009

Thông tư số 53/2009/TT-BTC ngày 18/03/2009

Thông tư số 53/2009/TT-BTC ngày 18/03/2009 của Bộ Tài Chính ban hành tạm ngừng việc thu lệ phí qua lại biên giới trên đất liền tại cửa khẩu Bu Prăng và Đắk Puer, tỉnh Đắk Nông.