List/Grid

Tag Archives: 52/2009/NĐ-CP

Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009

Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009

Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 do Chính Phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.