List/Grid

Tag Archives: 52/2002/nđ-cp

Nghị định số 52/2002/NĐ-CP

Nghị định số 52/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 52/2002/nđ-cp ngày 29 tháng 4 năm 2002 về quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của quân đội nhân dân Việt Nam.