List/Grid

Tag Archives: 51/2009/TT-BTC

Thông tư số 51/2009/TT-BTC ngày 17/03/2009

Thông tư số 51/2009/TT-BTC ngày 17/03/2009

Thông tư số 51/2009/TT-BTC ngày 17/03/2009 của Bộ Tài Chính ban hành sửa đổi mã số và mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với nhóm 44.02 trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.