List/Grid

Tag Archives: 50/2010/TT-BNNPTNT

Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010

Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010

Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành về việc sửa đổi, bổ sung danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.