List/Grid

Tag Archives: 50/2009/TT- BNNPTNT

Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010

Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010

Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành về việc sửa đổi, bổ sung danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Thông tư 50/2009/TT- BNNPTNT ngày  18/08/2009

Thông tư 50/2009/TT- BNNPTNT ngày 18/08/2009

Thông tư 50/2009/TT- BNNPTNT ngày 18/08/2009 ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.