List/Grid

Tag Archives: 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC

Thông tư liên tịch số 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ban hành ngày 09/09/2008

Thông tư liên tịch số 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ban hành ngày 09/09/2008

Thông tư liên tịch số 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ – Bộ Tài chính ngày 09 tháng 09 năm 2008 hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập