List/Grid

Tag Archives: 49/2008/QĐ-BTC

Quyết định số 49/2008/QĐ-BTC ngày 08/07/2008

Quyết định số 49/2008/QĐ-BTC ngày 08/07/2008

Quyết định số 49/2008/QĐ-BTC ngày 08 tháng 07 năm 2008 Bộ Tài Chính ban hành về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2008/QĐ-BTC ngày 14/01/2008  của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban, Văn phòng, Cơ quan đại diện và Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước