List/Grid

Tag Archives: 49/2002/nđ-cp

Nghị định số  49/2002/NĐ-CP

Nghị định số 49/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 49/2002/nđ-cp ngày 24 tháng 4 năm 2002 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 103/1999/nđ-cp ngày 10 tháng 9 năm 1999 của chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh Nghiệp nhà nước.