List/Grid

Tag Archives: 47/2009/TT- BNNPTNT

Thông tư 47/2009/TT- BNNPTNT ngày  31/07/2009

Thông tư 47/2009/TT- BNNPTNT ngày 31/07/2009

Thông tư 47/2009/TT- BNNPTNT ngày 31/07/2009 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất thủy sản.