List/Grid

Tag Archives: 47/2002/nđ-cp

Nghị định số 47/2002/NĐ-CP

Nghị định số 47/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 47/2002/nđ-cp ngày 19 tháng 4 năm 2002 về việc thành lập xà thuộc các huyện ô môn, phụng hiệp và thốt nốt, tỉnh cần thơ.