List/Grid

Tag Archives: 46/2010/TT-BTC

Thông tư số 46/2010/TT-BTC, ngày 08/04/2010

Thông tư số 46/2010/TT-BTC, ngày 08/04/2010

Thông tÆ° số 46/2010/TT-BTC, ngày 08/04/2010 do Bá»™ Tài Chính ban hành quy định quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tÆ° cho các dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng công trình hạ tầng kinh tế – xã há»™i của các huyện nghèo thá»±c hiện nghị quyết số 30A/2008/NQ-CP ngày 22/12/2008 của chính phủ về chÆ°Æ¡ng trình há»— trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối vá»›i 61 huyện nghèo.

Thông tư số 46/2010/TT-BTC ngày 08/04/2010

Thông tư số 46/2010/TT-BTC ngày 08/04/2010

Thông tư số 46/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư cho các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế – xã hội của các huyện nghèo thực hiện nghị quyết số 30a/2008/nq-cp ngày 27/12/2008 của chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.