List/Grid

Tag Archives: 46/2008/QĐ-BTTTT

Quyết định số 46/2008/QĐ-BTTTT ngày 19/08/2008

Quyết định số 46/2008/QĐ-BTTTT ngày 19/08/2008

Quyết định số 46/2008/QĐ-BTTTT ngày 19/08/2008 của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh.