List/Grid

Tag Archives: 46/2000/NĐ-CP

Nghị định số 46/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 46/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 46/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 12 tháng 9 năm 2000 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 1996 của Chính phủ Quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh về Dân quân tự vệ