List/Grid

Tag Archives: 45/2009/TT- BCA

Thông tư 45/2009/TT- BCA ngày 14/07/2009

Thông tư 45/2009/TT- BCA ngày 14/07/2009

Thông tư 45/2009/TT- BCA ngày 14/07/2009 hướng dẫn thi hành một số điều cảu Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ.